idoma catala idioma castellano             
 

MENÚ DIARI

logotip

MENÚ DIARI, CAP DE SETMANES I SOPARS.

Disposem un nou menú que substitueix el menú buffet, provocats per la Covid-19 i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

El nou MENÚ està compost: 6 Plats a escollir de primers i de segons.

PREU MENÚ DIARI: 13,00€

PREU MENÚ DISSABTE MIGDIA: 17,80€

PREU MENÚ DIVENDRES NIT: 21,80€

 

 

Fotografies