idoma catala idioma castellano             
 

MENÚ DIARI

logotip

MENÚ DIARI I DISSABTES.

Disposem un nou menú que substitueix el menú buffet, provocats per la Covid-19 i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

El nou MENÚ està compost: 6 Plats a escollir de primers i de segons.

PREU MENÚ DIARI: 13,00€

PREU MENÚ DISSABTE MIGDIA: 19,80€

 

 

Fotografies